KVALITA, EKOLÓGIA, BOZP

Pracujeme v zmysle manažérstva kvality STN ISO 45001:2019, STN EN ISO 14001:2016, STN EN ISO 9001:2016 overeného spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o..

STAFER s.r.o.

CERTIFIKÁTY A POLITIKA

01

Certifikát E 1963-2 – STN EN ISO 14001:2016

Systém environmentálneho manažérstva v oblasti:
Činnosti nakladania s odpadmi:
– Spracovanie a likvidácia starých vozidiel
– Spracovanie a likvidácia autobatérií
– Spracovanie a likvidácia elektroodpadov
– Výkup, zhodnocovanie a predaj odpadov
Auditom, správa č. 1963/40/22/E/AS/R1 bolo preukázané, že sú splnené požiadavky normy STN EN ISO 14001:2016

02

Certifikát Q 1963-2 – STN EN ISO 9001:2016

Systém manažérstva kvality v oblasti:
Činnosti nakladania s odpadmi:
– Spracovanie a likvidácia starých vozidiel
– Spracovanie a likvidácia autobatérií
– Spracovanie a likvidácia elektroodpadov
– Výkup, zhodnocovanie a predaj odpadov
Auditom, správa č. 1963/40/22/Q/AS/R1 bolo preukázané, že sú splnené požiadavky normy STN EN ISO 9001:2016.

03

Certifikát B 11963-2 – STN ISO 45001:2019

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti:
Činnosti nakladania s odpadmi:
– Spracovanie a likvidácia starých vozidiel
– Spracovanie a likvidácia autobatérií
– Spracovanie a likvidácia elektroodpadov
– Výkup, zhodnocovanie a predaj odpadov
Auditom, správa č. 1963/40/22/B/AS/R1 bolo preukázané, že sú splnené požiadavky normy STN ISO 45001:201

04

Integrovaná politika kvality

Integrovaná politika kvality, politika BOZP a enviromentálna politika